joi, 13 februarie 2014

Exercitarea profesiei de mediator – MO nr. 13 din 09.01.2014Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 13 din 09.01.2014.

Hotararea nr.4911 din 21 septembrie 2013
privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 –  - in vigoare de la 09.01.2014
In temeiul art. 17 alin. (2) şi al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:.
   1.  La articolul 3, după alineatul (3) se adauga două alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
  (4) Profesia de mediator se exercită numai de către persoana care a dobândit calitatea de mediator autorizat şi care îndeplineşte ulterior, în mod cumulativ, în fiecare an calendaristic, următoarele condiţii:
 a) nu are înscrise în cazierul judiciar menţiuni cu privire la infracţiuni care îl fac incompatibil cu profesia de mediator, probând astfel că se bucură de încredere, stimă şi respect în comunitate; dovada se va face prin cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii la Consiliul de mediere sau declaraţie pe propria răspundere că nu are înscrise menţiuni în cazierul judiciar;
b) este înscris în Tabloul mediatorilor, întocmit de Consiliul de mediere şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, este activ ca formă de exercitare a profesiei şi a plătit taxa profesională, în cuantumul stabilit şi perceput de Consiliul de mediere;
c) este membru al unei asociaţii profesionale de mediatori înscrisă în Registrul asociaţiilor profesionale în domeniul medierii, dovedit prin adeverinţă la zi eliberată de asociaţia profesională respectivă;
 d) a acumulat numărul anual de puncte profesionale, stabilit de Consiliul de mediere, prin oricare din modalităţile reglementate de Consiliul de mediere.
 (5) Documentele atestând îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (4) se vor depune în original, până la data de 31 martie a anului calendaristic următor celui pentru care se face dovada.
Preşedintele Consiliului de mediere,
Dorin Valeriu Bădulescu

sursa: cmediere.ro